Nano Research

ISSN 1998-0124 e-ISSN 1998-0000 CN 11-5974/O4
Editors-in-Chief: Yadong Li, Shoushan Fan
Journal Home > Notice List > The winner of “Top Papers Award” in 2022
Release Time:2022-12-26 11:30:41 Views:193
The winner of “Top Papers Award” in 2022

The annual Top Papers Award has been established since 2015 by the editorial board of Nano Research and the Tsinghua University Press (TUP). This award is open to any scientists worldwide who have published papers in Nano Research during the two preceding years. After the JCR is released in each year, the winner will be determined by the Award Committee (Editors-in-Chief, Associate Editors, representatives from TUP) according to the citation in the latest year and the contribution of the papers.

The awardees will receive a prize of RMB ¥10,000 and a certificate. The winner’s name and work will be featured in Nano Research and other media.

We are pleased to announce that the eighth Top Papers Awards are presented to the following papers.

Top Papers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Design concept for electrocatalysts.

Yao Wang, Xiaobo Zheng, and Dingsheng Wang*.

Nano Res. 2022, 15(3): 1730−1752. (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3794-0)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Janus (BNNS/ANF)-(AgNWs/ANF) thermal conductivity composite films with superior electromagnetic interference shielding and Joule heating performances.

Yixin Han, Kunpeng Ruan, and Junwei Gu*.

Nano Res. 2022, 15(5): 4747−4755. (https://doi.org/10.1007/s12274-022-4159-z)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulating the local coordination environment of single-atom catalysts for enhanced catalytic performance.

Xinyuan Li, Hongpan Rong*, Jiatao Zhang, Dingsheng Wang*, and Yadong Li.

Nano Res. 2020, 13(7): 1842–1855. (https://doi.org/10.1007/s12274-020-2755-3)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The point defect and electronic structure of K doped LaCo0.9Fe0.1O3 perovskite with enhanced microwave absorbing ability.

Fan Wang, Weihua Gu, Jiabin Chen, Yue Wu, Ming Zhou, Shaolong Tang, Xingzhong Cao, Peng Zhang, and Guangbin Ji*.

Nano Res. 2022, 15(4): 3720−3728 (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3955-1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atomic Fe-Zn dual-metal sites for high-efficiency pH-universal oxygen reduction catalysis.

Jie Xu, Shuhua Lai, Defeng Qi, Min Hu, Xianyun Peng, Yifan Liu*, Wei Liu, Guangzhi Hu, Heng Xu, Fan Li, Chao Li, Jia He*, Longchao Zhuo, Jiaqiang Sun, Yuan Qiu, Shusheng Zhang, Jun Luo, and Xijun Liu*.

Nano Res. 2021, 14(5): 1374–1381. (https://doi.org/10.1007/s12274-020-3186-x)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multifunctional Ti3C2Tx-(Fe3O4/polyimide) composite films with Janus structure for outstanding electromagnetic interference shielding and superior visual thermal management.

Yali Zhang, Zhonglei Ma, Kunpeng Ruan, and Junwei Gu*.

Nano Res. 2022, 15(6): 5601−5609. (https://doi.org/10.1007/s12274-022-4358-7)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activating interfacial S sites of MoS2 boosts hydrogen evolution electrocatalysis.

Shuo Geng, Fenyang Tian, Menggang Li, Yequn Liu, Jie Sheng, Weiwei Yang*, Yongsheng Yu*, and Yanglong Hou*.

Nano Res. 2022, 15(3): 1809−1816. (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3755-7)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From intrinsic dielectric loss to geometry patterns: Dual-principles strategy for ultrabroad band microwave absorption.

Bin Quan, Weihua Gu, Jiaqi Sheng, Xinfeng Lv, Yuyi Mao, Lie Liu, Xiaogu Huang*, Zongjun Tian*, and Guangbin Ji*.

Nano Res. 2021, 14(5): 1495–1501. (https://doi.org/10.1007/s12274-020-3208-8)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Highly sensitive solar-blind deep ultraviolet photodetector based on graphene/PtSe2/β-Ga2O3 2D/3D Schottky junction with ultrafast speed.

Di Wu, Zhihui Zhao, Wei Lu, Lukas Rogée, Longhui Zeng*, Pei Lin, Zhifeng Shi, Yongtao Tian, Xinjian Li, and Yuen Hong Tsang*.

Nano Res. 2021, 14(6): 1973–1979. (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3346-7)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graphitic carbon nitride with different dimensionalities for energy and environmental applications.

Qiang Hao, Guohua Jia, Wei Wei, Ajayan Vinu, Yuan Wang, Hamidreza Arandiyan5, and Bing-Jie Ni*.

Nano Res. 2020, 13(1): 18–37. (https://doi.org/10.1007/s12274-019-2589-z)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnetic manganese-based composites with multiple loss mechanisms towards broadband absorption.

Yue Liu, Zirui Jia*, Qianqian Zhan, Yuhao Dong, Qimeng Xu, and Guanglei Wu*.

Nano Res. 2022, 15(6): 5590−5600. (https://doi.org/10.1007/s12274-022-4287-5)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhancing electrocatalytic N2-to-NH3 fixation by suppressing hydrogen evolution with alkylthiols modified Fe3P nanoarrays.

Tong Xu, Jie Liang, Yuanyuan Wang, Shaoxiong Li, Zhaobai Du, Tingshuai Li, Qian Liu, Yonglan Luo, Fang Zhang, Xifeng Shi, Bo Tang, Qingquan Kong, Abdullah M. Asiri, Chun Yang*, Dongwei Ma*, and Xuping Sun*.

Nano Res. 2022, 15(2): 1039–1046. (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3592-8)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MXene quantum dot within natural 3D watermelon peel matrix for biocompatible flexible sensing platform.

Jinzi Sun, Hui Du, Zhaojun Chen*, Lili Wang*, and Guozhen Shen*.

Nano Res. 2022, 15(4): 3653−3659. (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3967-x)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambient ammonia production via electrocatalytic nitrite reduction catalyzed by a CoP nanoarray.

Guilai Wen, Jie Liang, Qian Liu, Tingshuai Li, Xuguang An, Fang Zhang, Abdulmohsen Ali Alshehri, Khalid Ahmed Alzahrani, Yonglan Luo*, Qingquan Kong*, and Xuping Sun*.

Nano Res. 2022, 15(2): 972–977. (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3583-9)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lithiophilic N-doped carbon bowls induced Li deposition in layered graphene film for advanced lithium metal batteries.

Xiaoyu Feng, Hong-Hui Wu, Biao Gao, Michał Świętosławski, Xin He*, and Qiaobao Zhang*.

Nano Res. 2022, 15(1): 352–360. (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3482-0)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Applications of single-atom catalysts.

Qiaoqiao Zhang and Jingqi Guan*.

Nano Res. 2022, 15(1): 38–70. (https://doi.org/10.1007/s12274-021-3479-8)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------