Nano Research

ISSN 1998-0124 e-ISSN 1998-0000 CN 11-5974/O4
Editors-in-Chief: Yadong Li, Shoushan Fan
Journal Home > Notice List > The winner of “Top Papers Award” in 2021
Release Time:2022-03-26 10:43:53 Views:612
The winner of “Top Papers Award” in 2021

The annual Top Papers Award has been established since 2015 by the editorial board of Nano Research and the Tsinghua University Press (TUP). This award is open to any scientists worldwide who have published papers in Nano Research during the two preceding years. After the JCR is released in each year, the winner will be determined by the Award Committee (Editors-in-Chief, Associate Editors, representatives from TUP) according to the citation in the latest year and the contribution of the papers.

The awardees will receive a prize of RMB ¥10,000 and a certificate. The winner’s name and work will be featured in Nano Research and other media. 

We are pleased to announce that the seventh Top Papers Awards are presented to the following papers.

Top Papers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In-situ fabrication of PtSe2/GaN heterojunction for self-powered deep ultraviolet photodetector with ultrahigh current on/off ratio and detectivity. Ranran Zhuo, Longhui Zeng, Huiyu Yuan, Di Wu*, Yuange Wang, Zhifeng Shi, Tingting Xu, Yongtao Tian, Xinjian Li*, and Yuen Hong Tsang*. 2019, 12(1): 183–189. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Review of MXenes as new nanomaterials for energy storage/delivery and selected environmental applications. Byung-Moon Jun, Sewoon Kim, Jiyong Heo, Chang Min Park, Namguk Her, Min Jang, Yi Huang, Jonghun Han*, and Yeomin Yoon*. 2019, 12(3): 471–487.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Red/orange dual-emissive carbon dots for pH sensing and cell imaging. Miaoran Zhang, Rigu Su, Jian Zhong, Ling Fei, Wei Cai, Qingwen Guan, Weijun Li, Neng Li, Yusheng Chen, Lulu Cai*, and Quan Xu*. 2019, 12(4): 815–821.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photocatalysts for degradation of dyes in industrial effluents: Opportunities and challenges. Hassan Anwer, Asad Mahmood, Jechan Lee, Ki-Hyun Kim*, Jae-Woo Park*, and Alex C. K. Yip. 2019, 12(5): 955–972.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Review on photocatalytic and electrocatalytic artificial nitrogen fixation for ammonia synthesis at mild conditions: Advances, challenges and perspectives. Xiaolan Xue, Renpeng Chen, Changzeng Yan, Peiyang Zhao, Yi Hu, Wenjun Zhang, Songyuan Yang, and Zhong Jin*. 2019, 12(6): 1229–1249. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metal organic frameworks derived single atom catalysts for electrocatalytic energy conversion. Tingting Sun, Lianbin Xu, Dingsheng Wang*, and Yadong Li. 2019, 12(9): 2067–2080.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heterogeneous molecular catalysts for electrocatalytic CO2 reduction. Nathan Corbin, Joy Zeng, Kindle Williams, and Karthish Manthiram*. 2019, 12(9): 2093–2125.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supramolecular precursor strategy for the synthesis of holey graphitic carbon nitride nanotubes with enhanced photocatalytic hydrogen evolution performance. Xiaoshuai Wang, Chao Zhou, Run Shi, Qinqin Liu, Geoffrey I. N. Waterhouse, Lizhu Wu, Chen-Ho Tung, and Tierui Zhang*. 2019, 12(9): 2385–2389.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A review on synthesis of graphene, h-BN and MoS2 for energy storage applications: Recent progress and perspectives. Rajesh Kumar*, Sumanta Sahoo, Ednan Joanni, Rajesh Kumar Singh, Ram Manohar Yadav, Rajiv Kumar Verma, Dinesh Pratap Singh, Wai Kian Tan, Angel Pérez del Pino, Stanislav A. Moshkalev, and Atsunori Matsuda*. 2019, 12(11): 2655–2694.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Self-assembled core-shell polydopamine@MXene with synergistic solar absorption capability for highly efficient solar-to-vapor generation. Xing Zhao, Xiang-Jun Zha, Li-Sheng Tang, Jun-Hong Pu, Kai Ke, Rui-Ying Bao, Zheng-ying Liu, Ming-Bo Yang, and Wei Yang*. 2020, 13(1): 255–264.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulating the local coordination environment of single-atom catalysts for enhanced catalytic performance. Xinyuan Li, Hongpan Rong*, Jiatao Zhang, Dingsheng Wang*, and Yadong Li. 2020, 13(7): 1842–1855.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Single-atom catalysis enables long-life, high-energy lithium–sulfur batteries. Zechao Zhuang, Qi Kang, Dingsheng Wang*, and Yadong Li*. 2020, 13(7): 1856–1866.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlling N-doping type in carbon to boost single-atom site Cu catalyzed transfer hydrogenation of quinolone. Jian Zhang, Caiyan Zheng, Maolin Zhang, Yajun Qiu, Qi Xu, Weng-Chon Cheong, Wenxing Chen, Lirong Zheng, Lin Gu, Zhengpeng Hu, Dingsheng Wang*, and Yadong Li*. 2020, 13(11): 3082–3087.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Single-atom site catalysts for environmental catalysis. Ningqiang Zhang, Chenliang Ye, Han Yan, Lingcong Li*, Hong He, Dingsheng Wang*, and Yadong Li. 2020, 13(12): 3165–3182.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iron-group electrocatalysts for ambient nitrogen reduction reaction in aqueous media. Benyuan Ma, Haitao Zhao, Tingshuai Li, Qian Liu, Yongsong Luo, Chengbo Li, Siyu Lu, Abdullah M. Asiri, Dongwei Ma*, and Xuping Sun*. 2021, 14(3): 555–569.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From intrinsic dielectric loss to geometry patterns: Dual-principles strategy for ultrabroad band microwave absorption. Bin Quan, Weihua Gu, Jiaqi Sheng, Xinfeng Lv, Yuyi Mao, Lie Liu, Xiaogu Huang*, Zongjun Tian*, and Guangbin Ji*. 2021, 14(5): 1495–1501.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------