Big Data Mining and Analytics Open Access Editors-in-Chief: Yi Pan, Weimin Zheng
Editorial Office
Managing Editor

Lin ZHAO

Tsinghua University Press, China

E-mail: zhaolin@tup.tsinghua.edu.cn

Contact Information

Editorial Office

Unit B608C, Xue Yan Building, Shuang Qing Road,

Hai Dian District, Beijing 100084, China

Tel: 86-10-83470494

E-mail: journal-bdma@tup.tsinghua.edu.cn