Computational Visual Media Open Access Editor-in-Chief: Shi-Min Hu
Home Computational Visual Media Notice List CVM Journal Awards in 2022
2023-04-17
CVM Journal Awards in 2022

Best Paper Award

  • Attention mechanisms in computer vision: A survey

Meng-Hao Guo, Tian-Xing Xu, Jiang-Jiang Liu, Zheng-Ning Liu, Peng-Tao Jiang, Tai-Jiang Mu, Song-Hai Zhang, Ralph R. Martin, Ming-Ming Cheng, and Shi-Min Hu

Computational Visual Media Vol. 8, No. 3, 331–368, 2022

https://doi.org/10.1007/s41095-022-0271-y

 

Honorable Mention Award 

  • PVT v2: Improved baselines with Pyramid Vision Transformer

Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Deng-Ping Fan, Kaitao Song, Ding Liang, Tong Lu, Ping Luo, and Ling Shao

Computational Visual Media Vol. 8, No. 3, 415–424, 2022

https://doi.org/10.1007/s41095-022-0274-8

  • DualFace: Two-stage drawing guidance for freehand portrait sketching

Zhengyu Huang, Yichen Peng, Tomohiro Hibino, Chunqi Zhao, Haoran Xie, Tsukasa Fukusato, and Kazunori Miyata

Computational Visual Media Vol. 8, No. 1, 63–77, 2022

https://doi.org/10.1007/s41095-021-0227-7